x

Norgeshus ingeniør- og arkitektkontor er boligbransjens største og mest komplette ingeniør- og arkitektkontor. Kontoret består av 35 ansatte med ulik bakgrunn og praksis som har kapasitet, erfaring og kompetanse til å prosjektere de fleste typer bygg og konstruksjoner.

Vår styrke er det nære samarbeidet mellom de ulike fagdisiplinene ved hovedkontoret. Dette sikrer høy kvalitet og bærekraftige løsninger. 

Teknisk avdeling har et stort kontaktnett og en solid og sammensatt oppdragsportefølje innen alle byggfagområder. Arbeidshverdagen består i å prosjektere hus og hytter, leilighetsprosjekter, næringsbygg, skoler, barnehager og andre komplekse bygg – og vi er ofte delaktig fra idé til ferdig bygg. Kundene våre er Norgeshusforhandlere og andre offentlige og private aktører.

Kontoret er inndelt i fire grupper som har ansvar for hvert sitt definerte område. Disse er Arkitekt, Husbyggingsteknikk, RIB/konstruksjon og Plan.

Arkitekt

Arkitektgruppen består av 10 medarbeidere, hvorav 9 sivilarkitekter og 1 byggingeniør. Vi dekker hele spekteret fra tidlig idéfase og mulighetsstudier til forprosjekt, hovedprosjekt og detaljplanlegging - det vil si alle faser av arkitekturprosjektering av bygg. 

Større prosjekter utgjør en økende del av våre oppdrag; leilighetsbygg, skoler, barnehager og næringsbygg. I tillegg tegner vi bolighus og hytter for kunder.
Vårt hovedmål er at kundene skal oppleve en trygg prosess fra start til slutt. God dialog og tilstedeværelse er viktig for at både prosjekteringen, byggingen og det ferdige bygget blir som planlagt. Med fokus på god kommunikasjon mellom oppdragsgiver, håndtverkere og rådgivere, etterstreber vi å lage god arkitektur. 

Vi utvikler et unikt konsept for hvert oppdrag, tilpasset sted, mennesker, økonomi og regelverk.

Ansatte i arkitektgruppa.

Regulering

Reguleringsgruppa består av 4 medarbeidere og har god kompetanse i arealplanlegging og utforming av eiendommer. Med stor bredde i utdanningsgrunnlaget ser vi prosjektene med forskjellige øyne og utfyller hverandres fagfelt godt. Vi jobber tett med arkitektgruppa som bistår i situasjonsplanleggingen og kommer med konkrete skisseforslag for boligtyper i prosjekter der kommunen har krevd høy grad av detaljering. 

Vi benytter oss av kraftige dataverktøy som gir gode muligheter til et variert tilbud. Blant våre tjenester tilbyr vi bl.a.:
•    Reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse, m.m.
•    Sol/skygge-analyser
•    Terrengmodeller/fotomontasjer (salgsprospekter utarbeides av merkevaregruppen)
•    Veiprosjektering m/masserapport  
•    Flatevisualisering til Google Earth
•    Samkjøring av plan med eksterne VA-konsulenter o.l.

Har du planer om skille ut ei tomt, eller regulere en større eiendom? Her finner du mye nyttig informasjon.

Ansatte i Reguleringsgruppa.

Husbyggingsteknikk

Husbyggingsteknikk-gruppa jobber med prosjektering av fritidsboliger, hytter, eneboliger og flermannsboliger.  Gruppa består av 9 ingeniører som setter faglig integritet høyt.

En del av prosjekteringen går ut på tilpassing av katalogmodellene  - men vi prosjekterer også boliger ut fra kundenes egne skisser. Vi utarbeider energiberegninger, statiske beregninger, detaljtegninger, kalkyler og materiallister - kort sagt alt av beregninger og dokumentasjon som er nødvendig i byggeprosessen.

Ansatte i Husbyggingsteknikk-gruppa.

Rådgivende ingeniør bygg (RIB)

RIB-gruppa i Norgeshus er nytenkende og målrettet med spesialkompetanse innen leilighetsprosjekter, kombinerte nærings- og boligbygg, barnehager og boliger og andre spennende byggeprosjekter. 

Vi er et kreativt team som har høye ambisjoner i forhold til byggeteknikk, energieffektivitet og miljø i våre prosjekter. Med erfaring og utdanning i byggtekniske konstruksjoner (sivilingeniør/ingeniør) er sentrale arbeidsoppgaver prosjektledelse, konstruksjon, byggeteknikk, og brann- og lydprosjektering av større og mindre prosjekter. 

De ansatte er også med på å bygge opp avdelingens fagmiljø og er sentral i utvikling av helhetlige løsninger for framtidens bygg. 

Norgeshus er opptatt av energi og miljø og vi har deltatt på flere passivhusprosjekter de siste årene. Vi har skaffet oss god kompetanse på bygningsfysikk og bygninger med lavt energibehov.

Ansatte i RIB-gruppa.

Årets prosjekt 2014
Norgeshus mottok i 2014 prisen for Årets Prosjekt for konseptboligen Trend, tegnet av sivilarkitekt: John Birger Grytdal.

Det er Boligprodusentenes Forening står bak kåringen og hensikten med prisen er å få frem forbildeprosjekter som utmerker seg når det gjelder bokvalitet, særpreg og nyskapning, energi og miljø, klimatilpasning og robusthet, byggekostnader samt bruk av BIM. 

I begrunnelsen heter det blant annet: Med konseptboligen Trend har Norgeshus utviklet et kostnadseffektivt boligkonsept som tilrettelegger for lavere byggekostnader. Videre fremheves det at konseptet innebærer en industrialisering av småhusbyggingen. I begrunnelsen legges det særlig vekt på at konseptboligen Trend adresserer kostnadseffektive og robuste løsninger. Styrken er komplett, BIM-basert prosjektunderlag og tilrettelegging for rasjonell og effektiv produksjon på byggeplass. Overføringsverdien til andre småhusprosjekter er stor. Og det konkluderes med at konseptboligen er et viktig bidrag for å redusere byggekostnadene.

Du finner mer informasjon om boligkonseptet på Boligprodusentens Forening og på nyhetssiden vår.

TREND, vinner av Årets boligprosjekt 2014, tegnet av sivilarkitekt John Birger Grytdal, Norgeshus